ویدئو / بلندترین مناره های کنیسه جهان در قلب بافت جهانی یزد

تصویربردار: فاطمه رهبر / تدوینگر: جواد علیزاده