درِ سدهای خوزستان بوسیله روی تنخواه گذاران گردشگری آبی باز می شود

محمدامین ایزدجو در مجمع خبری که امروز (۳۱ خردادماه) در خصوص بررسی گردشگری آبی درون سدهای خوزستان برگزار شد، اعتراف کرد: مدیریت گردشگری اداره آب و برق خوزستان با هدف ترقی و ترویج گردشگری آبی و مصرف از پتانسیل های آبی این سازمان و همچنین تسهیل گردشگری درون مملکت های آبی برای ابتدایی در کشور ایجاد شده است.

بوسیله گزارش ایسنا، وی با اشاره بوسیله تشکیل کارگروه گردشگری و مسئولیت های این کارگروه، افزود: بخش خصوص چنانچه بخواهد تو کنار تاسیسات آبی برنامه ای داشته باشد و سرمایه گذاری کند، طرح خویشتن را باید به این کارگروه ارائه دهد. به این طرح پس از وارسی داخل کارگروه و در صورت تصویب، مجوز داده خواهد شد.

مدیر مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان با پیش روی اینکه در سال ۹۸ برای بخش خصوصی، هفت مجوز اجرای طرح های گردشگری آبی شده صادر شد، گفت: دولت کارگزار خوبی برای بهره برداری از امکان گردشگری نیست در مقابل مقوله گردشگری یک مقوله کند است و با ساختار و بروکراسی های دولتی نمی استعداد آن را مدیریت کرد و از این رو واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی درون اجازه کار است.

ایزدجو با پیش روی اینکه واگذاری و نصیب برداری از اماکن گردشگری که درون کنار منابع آبی هستند، برای بسرنوشت شوم دچار کردن خصوصی تسهیل خواهد شد، افزود: در گذشته تاسیساتی داخل کنار منابع آبی استان خوزستان بنا شده اند؛ قرار است این تاسیسات بوسیله بخش خصوصی واگذار شوند و شرایط نیز بوسیله شکلی خواهد حیات که سرمایه گذاران انگیزه کافی بخاطر تنخواه گذاری داشته باشند.

وی دنباله داد: در سدهای مارون، آریوبرزن، شهید عباسپور، گدار و کرخه زیرساخت های گردشگری تسهیل علنی خواهند کرد و بخاطر ترقی اماکن، از عادت فراخوان جذب سرمایه گذار به مزایده گذاشته خواهند شد. در این بنیاد تاکنون چهار طرح توجیهی اقتصادی آماده شده است و آماده واگذاری به جزء مخصوص در قالب مزایده هستند.

مدیر مهندسی عمومی و گردشگری راه اندازی آب و برق خوزستان اظهار کرد: تاکنون درون وزارت نیرو به تنخواه گذار تنها بخاطر سه سال مجوز بهره برداری از اماکن احداث شده داده می شد اما اینک با پیگیری های اداره آب و برق خوزستان، مجوزی دریافت کرده ایم که سرمایه گذار می تواند تا ۲۰ سال از محلی که در آن سرمایه گذاری کرده است، نصیب برداری کند تا تماشاچی بازگشت سرمایه و سود حاصل از آن ها باشد.

ایزدجو با بیان اینکه دایره آب و برق خوزستان به عنوان مقدماتی پایلوت جذب سرمایه گذار درون کشور در نظر خمود شده است، اعتراف کرد: با توجه به این شرایط باید از پتانسیلی که تاکنون در استان خوزستان مغفول مانده است، به نیکی بهره مند شویم. حالا همگی نگاه ها به جانب گردشگری معطوف شده است و باید با استفاده از این فرصت، درِ سدها را بوسیله روی مردم و سرمایه گذاران مملکت گردشگری باز کنیم.

وی افزود: با این کار، نصیب و قسمت از بهره برداری غیرتخصصی این طرح ها وارسته خواهد شد و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یکروز برداری از چنین طرح هایی، تماشاگر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و حمایت اجتماعی خواهیم بود.

مدیر مهندسی عمومی و گردشگری سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: یکی از پیش شرط ها بخاطر سرمایه گذاران این است که شریک جامعه اهل را متداول نظر قرار دهند تا بومیان منطقه تو انتفاع از این اماکن گردشگری انباز باشند در مدت بن ساز توسعه پایدار خواهد وجود. باید منافع جوامع بومی با وجود جا گردشگری چین بخورد و درون آن زمان است که می توانیم شاهد حمایت جامعه تبعه از گردشگری باشیم.

وی امتداد رحم: ۱۵ محل برای تنخواه گذاری در مملکت گردشگری آبی تو استان خوزستان شناسایی شده و تو یک پیش نویس گردآوری شده اند. سازمان آب و برق در بر بخش خصوصی خواهد وجود و تسهیل گری خواهد کرد تا شاهد اجرای طرح های گردشگری آب داخل خوزستان باشیم.

ایزدجو با بیان اینکه سامانه تام گردشگری آب “گَردآب” بوسیله زودی رونمایی می شود، گفت: درون این سامانه جامع، همه سازه های آبی تاریخی استان خوزستان اطلاع و شناسنامه برای آن ها تمهید شده است. حدود ۱۷ هزاره ورقه سند بخاطر این سازه ها تولید شده و قرار است روی یک وب سایت بارگذاری شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۰۰ سازه آبی داخل استان خوزستان شناسایی شده اند و ممکن است تعداد بیشتری همچنین اطلاع شود. این سایت پس از بارگذاری، امکان افزایش اطلاعات داخل خصوص سازه های آبی دیگر مناطق قلمرو را همچنین خواهد داشت.

انتهای پیام