کفش های خصوصی در مضیقه برای پروتکل های بهداشتی

به گزارش ایسنا، بازگشایی موزه ها سپس از حدود دو ماه، با قرارها و پروتکل هایی همراه بود که هر موزه را موظف به ایفا آن ها می کرد، حتی قبل از اذن رییس جمهور در ستاد مبارزه با کرونا که بر آغاز فعالیت مجدد موزه ها و صحن های تاریخی و فرهنگی ابرام داشت، صحبت هایی که از لفظ برخی مسوولان و کارشناسان موزه ای مطرح می شد؛ نسبت بوسیله آغاز فعالیت موزه ها به قیافه پلکانی تاکید داشت، موقعیتی که کنار بنیاد آن حتی موزه های خصوصی هم با پروگرام ریزی نشخص لطافت می توانستند فعالیت خود را آغاز کنند.

از آغاز دومین ماه تعطیلی کفش ها یکی از مهمترین مباحث مطرح شده شرایط کفش های کوچک و ملکی های خصوصی بعد از کرونا بود، کفش هایی که با خرج های انحصاری باز شده بودند و امکان تعطیلی شان بعد از این پرگیر ی تمام توقف، زیاد بود. که یکی از نمونه های بارز آن را می توان «موزه مشاغل» تبریز نام برد، ارسی ای که هر چند تاریخچه ای علتِ تعطیلی اش فقط مربوط به دوران کرونا نبود، اما تاثیرگذاری اش را در این دوره مزه کرد و تا اینکه کارش بوسیله تعطیلی کشید.

نباید وضعیت ارسی های خصوصی را با ارسی های دولتی مقایسه کرد

منوچهر لطفی – رییس اتحادیه کلکسیون داران ایران – در گفت وگو با ایسنا وضعیت کلکسیون ها و موزه های خصوصی درون این دوران و پس ازآن از کرونا را معاینه می بطی ء.

وی با تاکید به خشکی امدن نبود امکانات کافی داخل موزه های خصوصی درون شرایط کنونی، می گوید: اغلب موزه های خصوصی به رخساره خودجوش و با امکانات زیاد کم در نقاط مختلف کشور و بعضا در ساختمان های غیراستاندارد پیدایش شده اند. موسسان آن ها به علت خاطرخواهی و علاقه بوسیله مجموعه های آثار فرهنگی و هنری و با پسند کردن مسئولیتِ بالاتری، اقدام بوسیله ایجاد موزه بخاطر نمایش آثار خود برای عموم کرده اند .

او با اشاره به این که این ملکی ها از دیدن ساختار، فضا، فیزیک و تجهیزات معمولا در وزن استانداردهای بالایی نیستند، می گوید: بوسیله هیچ عنوان ارسی های خصوصی را نمی توانیم با موزه های دولتی مقایسه کنیم، چون کفش های دولتی دست کم از معماری، فضا، امکانات و امن های مالی و نیروی انسانی از طرف طالع بهره مندند،در صورتی که موزه های خصوصی بوسیله ندرت می توانند امتیازِ کوچکی بگیرند و بیشتر به عارض خودجوش فعالیت خود را شروع کرده اند.

به گفته ی وی بنیانگذاران این ارسی ها معمولا با اهداف کسب درآمد و تجارت فعالیت کرده اند و بیشتر این افرادِ علاقه مند به اشیای فرهنگی و هنری هستند که توانسته اند با جمع آوری بخشی از علایق شان، با ایجاد یک ارسی آن ها را در معرض نظر همگی راحتی دهند.

ملکی های خصوصی امکان رعایت فاصله گذاری مدنی را ندارند

او همچنین به کوچک بودن فضاهای اغلبِ موزه های خصوصی اشاره می یواش و توضیح می دهد: تو چنین وضعیتی، موافق پروتکل های پسند شده ی مورد لزوم، رعایتِ فاصله های اجتماعی با بازگشایی این ارسی ها ناچیز امکان پذیر است و از لفظ دیگر تهویه ی هوا به دلیل کوچک وجود داشتن فضای موزه ای نامناسب است. بنابراین برای پاسداری کردنِ دستورالعمل بهداشتی که به تازگی بوسیله موزه ها ابلاغ شده است، موزه های خصوصی در مضیقه اند و پیش دماغ می شود که داخل این مدت کوتاه میراث فرهنگی نتواند با جذب برخی امکانات، دست کم ازبخشی از کفش ها حمایت کرده و آن ها را تحت پوشش قرار دهد.

لطفی با اشعار این شرایط تاکید می کند: درون حال مجهز این انجمن می تواند فقط وصیت بوسیله دیرتر باز شدن ملکی های مخصوص داشته باشد، دلیلی ندارد که درون این وضعیت فعالیتِ موزه های مخصوص از سر محزون شود ، بهتر است که در فرصتی کم قیمت و با نکات بهداشتی کاملا پاس شده و با داخل دیدن دریافت همگی جوانب، فعالیت خود را آغاز کنند.

رییس انجمن مجموعه داران ایران با اصرار بر لزوم قطعی خیس گرفتن ویروس کرونا در سرزمین از یک فروغ و نیاز به قطعی دریافت مباحثه اقتصاد در زندگی مردم از سوی دیگر و این واقعیت که راحتی نیست به سرعت زندگی مردم به شیوه معمولی خویشتن برگردد، دنباله می دهد: اگر در سیاق اندازی برخی فعالیت ها که مردمِ زیادی می توانند با یکدیگر به آن مراجعه کنند، سهو کنیم قطعا عواقب ناگواری به قفا دارد.

وی با اشعار این که درون این خصوص می دانیم امان از موزه های خصوصی از عادت وزارتخانه میراث فرهنگی فعلا امکان پذیر نیست، می افزاید: با تعجیل در راه اندازی موزه ها خیر تنها پیوستگی و فقره اساسی صورت نمی گیرد، بلکه معضلات و هزینه های زیادی نیز روی مشت مجموعه داران و مالکان موزه های خصوصی می گذارد.

حمایت ها از موزه های مخصوص به ندرت ایفا شده

او اظهار می کند: مجموعه داران آثار تاریخی، معمولا به قفا برگزاری محافل فرهنگی همچنین هستند تا با رد و بدل کردن اطلاعات و تبادل رویت با یکدیگر بتوانند در حکم خود مظفر نم شوند، کاری که امروز با استفاده از فضای مجازی همچنین امکان پذیر است، آن غصه درون وضعیت کنونی که جناب فیزیکی افراد در بر یکدیگر جای نگرانی دارد.

رییس انجمن مجموعه داران ایران، با مداومت بر لزوم رعایتِ نگهداری های بهداشتی بوسیله خصوص در موزه های خصوصی و جلوگیری از هر رفتاری که باعثِ شیوع ویروس می شود، دنباله می دهد: وضعیت بسیار بهتری وجود اگر موسسه های دولتی می توانستند برای این موضوع بوسیله کفش های خصوصی کمک ها و حمایت هایی داشته باشند، اما متاسفانه این مساله تو مشت ما نیست. فقط می توانیم بوسیله نشانی یادآوری بوسیله مسوولان اظهار کنیم که این جنس فعالیت به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه بوده و بخاطر فعالیت مکرر ملکی های خصوصی وزارت میراث فرهنگی باید ایمنی نرم.

وی درباره ی صحبت های مطرح شده از سوی مدیر دایره کل ارسی ها مبنی کنار خاص قرضه به ملکی های خصوصی داخل روزهای پایانی سال گذشته، اظهار می کند: اطلاع کافی در این بنیان ندارم، اما تا جایی که می دانم امنیت ها  به ندرت انجام شده و بهتر است  دایره بی مو کفش ها، آماری را از حمایت های انجام شده  ارائه دهد.

لطفی تاکید می کند: در این شرایط بهتر است آماری از سازمان های زیربط که می توانند از موزه های خصوصی امان کنند با بیان آمار و مقدار حمایت ها از دیدن بخشی اشعار شود، این اقدام می تواند معاون بیشتری بخاطر راه اندازی مجدد کفش ها باشد.

انتهای پیام