اقبال «طبس» از مشت رفت

علیرضا امری کاظمیکه مدیریت ژئوپارک جهانی قشم را همچنین به عهده دارد و بدنه شبکه ملی ژئوپارک های ایران است و در کمیته راهبری و…