توصیه به توریست ها؛ به گوگل مپ اعتماد نکنید

نرمی نوشت: شهردار روستای بائونی که درون ایتالیاقرار دارد، در متنی از بازدیدکنندگان روستا خواسته که بخاطر الحاق به این منطقه به گوگل مپ اعتماد نکنند و از همان گونه جاده ای که اهالی روستا زده اند، خوش نویسی خودشان را پیدا کنند.

به گفته این شهردار، فقط درون یک سال گذشته ۱۴۴ بار سازمان آتش نشانی محلی خواه تیم امداد و خلاصی کوهستان بخاطر کمک به افرادی که تو کوهستان گیر افتاده بودند، معاون کرده است.

واقعه از این فراغت است: افرادی که به این منطقه توریستیمی آیند مقابل نوشته های گوگل مپ جدیت می کنند به سواحل پنهان این منطقه برسند که تو کوهستان گیر می کنند. این عملیات رهایی برای افراد هزینه ای ندارد، ولی تعداد آن به قدری زیاد شده که به بودجه محلی قصبه آسیب زده و از همین رو اهالی روستا و شهردار دست بوسیله امر شده اند و اطلاعیه زده اند که کسی از دستورالعمل هایی که گوگلدر اختیار حاضران این منطقه می گذارد استفاده نکند و از همان مسیر اصلی موجود برود.

به رویت می رسد متکی کورکورانه بوسیله محصولاتی که برای راحت زیرفون کردن عمر هستند، در فداکار موارد مشکلاتی را اندوه بوسیله کود می آورد.