دبیرستان ای که خطا اش همسایگی وجود

بوسیله گزارش ایسنا، عصر روز پنج شنبه، ۲۱ آماج با آغاز آتش سوزیِ شبستان کلیسا تام ساری و سرایت تدریجی آتش بوسیله پاره های دیگر، آتش نشانان چیزی حدود یک روز بخاطر مهار کامل آتش اسیر بودند، داخل این میان شعله های آتش خیر تنها مسجد و بعضی از مغازه های بازارچه ی پشتی مسجد را، بلکه دبیرستان و مرزوبوم علمیه «امامیه» را هم درگیر کرد بوسیله حد ای که سقف این مکتب به طور کامل در آتش سوخت.

بنایی تاریخی از پیرامون قاجار، که بهترین فرصت بخاطر ساماندهی آن از این آتش، زمانی بود که طرحِ ساماندهی و بهسازی مسجد جامع سیال تهیه و اجرایی می شد. اما بوسیله دید می رسد متولیان در زمان تدارک ی طرح و ساماندهی و به سازی مسجد تمامیت سوخته ی ساری، بیشتر بوسیله فکر کردن تخریب و ساخت طولانی بنای خویشتن بودند تا پیروی کردن از ضوابط میراث فرهنگی.

شاید بی آرامی جرم این بنای تاریخی، همسایگی با مسجد جامع ساری بود که آتش جانِ تاریخچه را در او گرفت. دبیرستان و حوزه علمیه امامیه قبل از خرابکاری

هر چند احتمالا متولیان این نهاد، ثبت ملی نبودن حوزه و مدرسه «امامیه» را عاملی برای انجام اقدام خود دانستند و به مگر دو دیوار که میراث فرهنگی آن را ۲۰ درصد از بنای تاریخی سرمد مانده برمی شمارد، همه را خرابکاری کردند، ولی صبر گرفتن مملکت علمیه امامیه در حریم درجه یک مسجد جامع ساری و واجد مقدار دانستن آن تو طرح تفصیلی شهر، عواملی هستند که نیاز به ثبت ملی این بنای تاریخی را به سایه می برند و خود ان قدر وجاهت قانونی دارند که خرابکاری دبیرستان ی قاجاری را غیرقانونی بداند، آن هم در شرایطی که بدون استخبار و اخبار به میراث فرهنگی چنین قدمی برداشته شده است.

هر چند پس ازآن از آتش سوزی یک بار به میراث فرهنگی درخواستِ مدرن سازی بنا را داده بودند که با ضدیت میراثی ها مواجه شدند، ولی دو روز بعد خبر تخریب بنا به میراث فرهنگی رسید. دبستان و مملکت علمیه امامیه قبل از تخریب

مرزوبوم و دبیرستان علمیه باید ذات بوسیله عین ساخته شود

مهدی ایزدی –  دستیار میراث فرهنگی راه اندازی کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مازندران – در گفت وگو با خبرنگار ایسنا می گوید: حوزه علمیه امامیه، بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار و در حریم منصب یک صومعه تمامیت صبر گرفته است که با علامت هاشور در طرح شهر ساری شده است، بنابراین باید پیاده شدن اساس ضوابط حریم بناهای تاریخی براساس وضعیت گذشته اش که پیش از این تصویب شده بود، همیشگی می ماند.

او با رمز به این که متاسفانه مسوولان حوزه، با لودر و بیل حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد این بنای تاریخی را تخریب کرده و آن را با مقبره هم پایه کردند، ادامه می دهد: با توجه به شرایط  حریم مصوب، باید این بنا بوسیله همان شکل و رخساره و با همان ارتفاع و پلان معماری جنین دیگر ساخته شوند.

وی همچنین بوسیله شکایت میراث فرهنگی علیه رفتار کنندگان بوسیله تخریب این بنای قاجاری اشاره می کند و می افزاید: حدود ۹۰ درصد بنا را تخریب کرده اند و زمان حال فقط دو دیوار از این بنای تاریخی پایا مانده است، خوشبختانه نقشه، پلان و نمای بنا تو اختیار میراث فرهنگی است و آن ها می توانند براساس نقشه و پلانِ تعیین شده، این دبیرستان ی قاجاری را بار دیگر احیا کنند.

انتهای پیام